Privacy beleid

Disclaimer

De Website wordt door Jansen zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd. Alle informatie verkregen via de Website wordt geacht algemeen van aard, enkel informatief van aard te zijn.

Jansen behoudt zich het recht voor om de vormgeving, inhoud en functionaliteit van de Website en de producten zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of het aanbieden daarvan tijdelijk of permanent te staken.

Jansen besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze Website te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de Website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Jansen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, in de aangeboden informatie noch voor problemen die worden veroorzaakt door of inherent is aan het gebruiken of verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie. Jansen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of het verspreiden van de informatie, adviezen of ideeën die Jansen via de Website verstrekt dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de Website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de Klant. Informatie op websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door Jansen geanalyseerd. Jansen geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze websites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet, deze Website of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Jansen, dan wel tussen Jansen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Jansen, is Jansen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Jansen.

Jansen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de Website, onder verwijzing naar de geldende Algemene Voorwaarden.

De Klant vrijwaart Jansen voor alle schade en/of claims van derden verband houdend met of voortvloeiend uit (a) het gebruik van de Website en (b) het handelen en/of nalaten van de Klant in strijd met het bepaalde in en deze Gebruikersvoorwaarden.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Jansen kan niet garanderen dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert. Jansen en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de Website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Jansen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Jansen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de Website.

De Klant is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de Klant zelf worden gebruikt. De Klant mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

De Website is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging, zonder toestemming, van deze Website of onderdelen daarvan is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden, van deze Website, is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Jansen en met duidelijke bronvermelding.

De intellectuele eigendomsrechten die (voor zover van toepassing) op de Website en op de aangeboden producten die Jansen aan de Klant aanbiedt of levert, blijven berusten bij Jansen of haar licentiegevers. Voor zover noodzakelijk voor gebruik van de Website door de Klant verleent Jansen aan de Klant een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de Website.

INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING 

Hartelijk dank voor het bezoeken van onze websites en voor uw belangstelling voor onze bedrijven en producten.

Jansen AG (hierna “Jansen”, “wij” of “ons”) geeft u graag meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze website www.jansenbyods.com of www.jansenstaal.nl (hierna “websites”). Met persoonsgegevens bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer of e-mailadres).

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor uw gegevensbescherming is

Jansen AG
Ettensebaan 31
4813 AH Breda
Nederland

E-mail :
info.netherlands@jansen.com
info.belgium@jansen.com

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdens het bezoeken van onze websites

a) Betreffende gegevenscategorieën:

Elke keer dat u onze websites bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

de verbindingsgegevens van uw computer, zoals het IP-adres, de websites die u bezoekt, inclusief de site van waaruit u onze website heeft bezocht, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de naam en de versie van uw browser en besturingssysteem, de hoeveelheid gegevens die tijdens de verbinding zijn overgedragen.

b) Verwerking, rechtsgrondslag en eventuele rechtmatige belangen:

We verzamelen deze gegevens voor het beschikbaar stellen van onze websites en om de technische werking te garanderen volgens artikel 6 (1) b) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en voor het vaststellen en verhelpen van storingen volgens artikel 6 (1) f) van de AVG. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze websites foutloos functioneren.

c) Bewaartermijn:

We verwijderen uw gegevens na een jaar, tenzij we deze in een uitzonderlijk geval langer nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. In dat geval verwijderen we de gegevens zodra ze hiervoor niet meer nodig zijn.

d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering:

Als u onze websites bezoekt, worden deze gegevens automatisch verzameld. Zonder deze beschikbaarstelling kunt u onze websites niet gebruiken.

Verwerking van uw persoonsgegevens als u contact met ons opneemt

a) Betreffende gegevenscategorieën:

Als u contact met ons opneemt, verzamelen we de gegevens die u hierbij verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

b) Verwerking, rechtsgrondslag en eventuele rechtmatige belangen:

We verzamelen deze gegevens om te kunnen reageren op uw vraag volgens artikel 6 (1) b) van de AVG of artikel 6 (1) f) van de AVG. Ons enige belang hierbij is om aan uw verzoek te kunnen voldoen.

c) Bewaartermijn:

We verwijderen uw gegevens nadat we aan uw verzoek hebben voldaan en nadat de betreffende wettelijke bewaartermijn is verstreken.

d) Noodzaak van uw medewerking aan de gegevensverzameling / gevolgen van weigering:

U hoeft alleen de gegevens te verstrekken die we nodig hebben voor het verwerken van uw verzoek en om contact met u op te nemen. Als u ons deze informatie niet verstrekt, kunnen we mogelijk niet reageren op uw vraag.

Gebruik van cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Ontvangers

Interne ontvangers: We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als dit noodzakelijk is. Bovendien wordt de toegang bij Jansen beperkt tot de medewerkers die ze nodig hebben in het kader van bovengenoemde doelstellingen.

Externe ontvangers: We delen uw persoonsgegevens alleen met externe partijen (buiten Jansen) als dit nodig is voor de afhandeling of verwerking van uw verzoek, als er sprake is van een wettelijke toestemming of als wij hiervoor uw toestemming hebben gekregen.

Mogelijke externe ontvangers zijn:

a) Opdrachtverwerkers

Dochterondernemingen van Jansen of externe dienstverleners die we inzetten voor het leveren van diensten, bijvoorbeeld op het gebied van technische infrastructuur en onderhoud of het verstrekken van contractueel relevante inhoud.

b) Openbare instanties

Autoriteiten en overheidsinstellingen, zoals het openbaar ministerie, rechtbanken of belastingautoriteiten aan wie we door juridische verplichtingen persoonsgegevens moeten verstrekken.

c) Private instanties

Verkooppartners, zelfstandige vestigingen, samenwerkingspartners of hulpverleners, indien ze deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het contract, indien u hen toestemming heeft gegeven of als er sprake is van wettelijke toestemming.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indien er aan de desbetreffende wettelijke bepalingen is voldaan:

Recht op inzage: U heeft het recht om ons informatie te vragen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

Recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. Bovendien kunt u onvolledige gegevens laten aanvullen.

Recht op verwijdering: In bepaalde gevallen kunt u de verwijdering van uw persoonsgegevens eisen.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde gevallen vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht op dataportabiliteit: Als u ons gegevens heeft verstrekt op basis van een contract of na uw toestemming, kunt u ons vragen om deze gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat beschikbaar te stellen of om ze aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

Volgens artikel 6 (1) f) van de AVG heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. We zullen deze persoonsgegevens dan niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij we kunnen aantonen dat er overtuigende en legitieme gronden voor zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Ook in het geval van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering mogen we de gegevens verwerken.

Raadpleeg ook de informatie over het maken van bezwaar tegen het gebruik van cookies in hoofdstuk V.

Intrekken van de toestemming: Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk moment en met onmiddellijke ingang intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor de legitimiteit van de verwerkingen vóór de intrekking.

Gebruikmaken van uw rechten: Om gebruik te maken van al uw hierin genoemde rechten kunt u contact opnemen met info.netherlands@jansen.com of een brief sturen naar het onder I. vermelde adres. Let er daarbij op dat we u duidelijk kunnen identificeren.

Recht van beroep bij de toezichthoudende instantie: Als u vindt dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens onwettig is, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke woonplaats, werklocatie of de plaats van de vermeende inbreuk.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering

Voor het gebruik van onze websites is een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering volgens artikel 22 van de AVG niet van toepassing.